top of page

Algemene voorwaarden

E-mail: info@akahome-decoration.nl
Website: www.akahome-decoration.nl


 

Artikel 1 - Definities

 1. AKA HOME DECORATION, gevestigd te Waddinxveen, KvK-nummer 92764932.

  2.   Klant: degene met wie AKA HOME DECORATION een overeenkomst is aangegaan.

  3.   Partijen: AKA HOME DECORATION en Klant samen.

  4.   Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens AKA HOME DECORATION.

  2.   AKA HOME DECORATION en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige      andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan  worden gesteld.

  3.   AKA HOME DECORATION en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 - Prijzen

 1. AKA HOME DECORATION hanteert prijzen in euro?s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

  2.   AKA HOME DECORATION mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 

 

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

 1. AKA HOME DECORATION mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 30% van het afgesproken bedrag verlangen. 

  2.   De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagendagen na levering hebben voldaan. 

  3.   De Klant rekent producten direct af in de winkel.

  4.   Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

  5.   Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten.

 1. AKA HOME DECORATION mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 30% van het afgesproken bedrag verlangen.

  2.   De Klant moet declaraties binnen 14 dagen dagen na factuurdatum aan AKA HOME DECORATION betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur         een andere betaaltermijn staat.

  3.   Bij niet tijdig betalen sturen we eerst herringeringen en vervolgens er na aanmaning.

  4.   Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen,         komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
  het product is gebruikt

      - het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

      - de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

      - de prodcut uit het originele verpakking is gehaald!
ALLE PRODCUTEN DIENEN GERETOUNEERD TE WORDEN MET HET ORIGINELE VERPAKKING!

 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
   

  - op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  -     zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten

  -    zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 

  2.   De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@akahome-decoration.nl, eventueel met    behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van AKA HOME DECORATION www.akahome-decoration.nl.
 

  3.   De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan AKA HOME    DECORATION, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 6 - Retentierecht 

 1. AKA HOME DECORATION kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van AKA HOME DECORATION heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

  2.   Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan AKA HOME DECORATION.

  3.   AKA HOME DECORATION is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 7 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  2.   Levering vindt plaats bij AKA HOME DEORATION, tenzij anders wordt afgesproken.

  3.   Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 

  4.   Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag AKA HOME DECORATION zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant                betaalt.

  5.   Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan AKA HOME DECORATION  kan tegenwerpen.

Artikel 8 - Levertijd 

 1. De levertijden van AKA HOME DECORATION zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

  2.   De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van AKA HOME DECORATION.

  3.   De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer AKA HOME DECORATION later levert dan is afgesproken.

 

Artikel 9- Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en AKA HOME DECORATION schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 10 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij AKA HOME DECORATION niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

  2.   Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan AKA HOME DECORATION. Doet de Klant dit niet, dan kan hij AKA HOME DECORATION niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 

Artikel 11 - Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

  2.   Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.
 

Artikel 12 - Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
   

 - ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 - het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje

 - het product is nog niet gebruikt
-
 Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 13 - Klachten

 1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@akahome-decoration.nl.

 

Artikel 14 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. AKA HOME DECORATION mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

  2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang mag AKA HOME DECORATION altijd doorvoeren.

 

Artikel 15 - Andere belangrijke punten

 

1. Het afgenomen product dient zelf teruggebracht te worden naar het filiaal waar het vandaan komt. Wilt u het product per post/koerier verzenden, dan zijn de kosten in dat geval voor uw rekening.

 

2. Indien de koper de bestelling aan deur weigert of retourneert, worden er ?40 excl. btw annuleringskosten en ?80 excl. btw transportkosten in vermindering gebracht bij het te retourneren bedrag aan de koper.

 

3.  De verzendkosten zijn als volgt

 

Verzending binnen Nederland: € 60,50 (Gratis verzending boven € 350)  
Verzending naar België: € 90,-  (Gratis verzending boven € 500)

Verzending losse installatiemateriaal en toebehoren binnen Nederland: € 8,41   (Gratis verzending boven € 350)
Verzending losse installatiemateriaal en toebehoren naar België: € 16,82   (Gratis verzending boven € 500)

 

4. Ruilen?


Het ruilen van een artikel voor hetzelfde artikel in een andere maat of kleur, geldt als een nieuwe bestelling. Je retourneert je oude bestelling binnen de zichttermijn en geeft je nieuwe bestelling door zoals je gewend bent. We brengen dan ook verzendkosten in rekening voor het verwerken en bezorgen van deze bestelling. 

Moet een artikel geruild worden door een fout van ons of door een defect, dan zijn de kosten uiteraard voor onze rekening.

AKA-4_edited.jpg
bottom of page